این روش در همه موارد موفقیت آمیز نیست و همه چیز بستگی به ISP (سرویس دهنده اینترنت) شما داره
در این روش (در صورت موفقیت آمیز بودن) میتوانید از یک کارت اینترنت مثلا 2 ساعته حدود چند ماه استفاده نمایید و در صورت عدم موفقیت تایمر ISP را حدود 7 دقیقه قفل میکنه
با انجام این کار تایمر ISP را که بر روی اکانت شما به صورت معکوس کار میکند را متوقف میکنه
برای انجام اینکار در دایکتوری windows به دنبال فایل system.ini میگردیم به طور مثال c:\windows\system.ini
بعد از یافتن فایل باید آنرا طبق دستورالعمل ادیت کنید فایل را باز کرده (توسط notepad) ودر آن به دنبال عبارت [enh386] میگردیم ودر سطر پایین آن این عبارات را اضافه می کنیم
 


Com0@00 Irq0000@0 Buffer=1024
@ number = ( 3,1,4,1,5,9)
@ letters = ( " this", " is ", "a" , "test" )
$word , $ anther - word - ) = ( " one " , "two" )
woafont=dosapp.FON


که با اضافه نمودن این عبارات فایل حاصل در XP به صورت زیر در میاد :


for 16-bit app support ;
[drivers]
wave=mmdrv.dll
timer=timer.drv
[mci]
[driver32]
[enh386]
Com0@00 Irq0000@0 Buffer=1024
@ number = ( 3,1,4,1,5,9)
@ letters = ( " this", " is ", "a" , "test" )
$word , $ anther - word - ) = ( " one " , "two" )
woafont=dosapp.FON
woafont=dosapp.FON
EGA80WOA.FON=EGA80850.FON
EGA40WOA.FON=EGA40850.FON
CGA80WOA.FON=CGA80850.FON
CGA40WOA.FON=CGA40850.FON
[vicax]
msacm711=86957
msacm811=178757
msacm911=42405
[Display]
DevBMP=0


سپس فایل را save کرده ویندوز را restart کنید