X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
- در قسمت  processing phase   برنامه ، کدامیک از موارد زیر انجام می شود.

                الف) مقدار دهی اولیه                               ب) ورود داده ها و تنظیم صحیح متغیرهای برنامه

                ج) محاسبات و چاپ نتایج                           د) ورود داده ها

2- کدام عبارت درست است ؟

الف) ویژوال بیسیک زبان ترجیح داده شده برای توسعة کاربردهای  mission –critical  است.

ب) ویژوال بیسیک به طور مستقیم از  multi threading  پشتیبانی نمی کند اما میتوان این نوع برنامه ها را با استفاده از توابع  win32(api)  ایجاد کرد

ج) مترجم ویژوال بیسیک از نوع کامپایلر است

د) ویژوال بیسیک ساخت شرکت  powersoft corporation  است

3- کدامیک از  عبارات زیر درست است؟

                الف) dim   false  as integer      ب)    K= L  modulus  T +6

                ج)    dim  variable  input  value  as  integers  د)

6-کدام خاصیت در کنترل  listbox شماره عضو انتخاب شده را تعیین می کند ؟

                الف) listindex            ب)  listcount           ج)  index                  د)‌ item 

7- به جای ساختار  If / Then / else ویژوال بیسیک از کدام تابع استفاده می کند؟

                الف)  RGB ب)LBI       ج)  IIF      د)  IBI

8- کدام یک از توابع زیر ارتباط مستقیمی با ساختار   If / Then / else  دارد ؟

                الف)‌   isroot( )           ب)  switch                ج)  msgbox              د)‌  array  

9- اگر هیچ شرطی در تابع switch برقرار نشود با چه خطایی مواجه می شویم؟

                الف)خطای منطقی   ب) خطای زمان اجرا   ج) خطای نحوی          د) خطایی روی نمی دهد

10- حالات مختلف ساختارهای کنترلی از طریق .................. ایجاد می شود

                الف)  stacking          ب)  nesting               ج)  flow line             د)  stacking & nesting

11-عنوان یک فرم به وسیله کدام خاصیت تعیین می شود.

                الف ) enabled           ب)   text                  ج)  name                  د)   caption 

12- کدام رویداد هنگامیکه یک فرم فوکوس خود را از دست می دهد اجرا می شود ؟

                الف)   activate         ب)   deactivate        ج)   load   د)   unload 

13- کدام گزینه برای تعریف متغیری برای کار با فایل ها و فهرستها بکار میرود؟

                الف) Dim  x as new FSO                           ب ) Dim  x as filesystemobject

                ج ) Dim  fso as new  x                             د )      Dim  x as new filesystemobject      

14- تعداد بایت های لازم برای داده هایی که از نوع    currency   هستند چقدر است ؟

                الف ) 2 بایت              ب) 4 بایت                 ج)  8 بایت                 د) 1 بایت

15 – کدامیک از داده های زیر دارای کاراکتر اعلان نیست ؟

الف)   single             ب)  long                   ج)  Boolean              د)   currency 

18-کدام گزینه نادرست  است؟

                الف) متغیرهای محلی تا زمانیکه روال به پایان برسد موجودیت خود را حفظ میکنند

                ب) برای متغیرهای استاتیک  ذخیره سازی و مقدار دهی اولیه یک بار و در زمان ایجاد فرم صورت میگیرد .

                ج) متغیرهای استاتیک مقدار خود را پس از پایان روال همچنان در خود نگه میدارند

                د) هنگامیکه متغیری به صورت استاتیک اعلان می شود نمی توان   static  را جایگزین  dim  کرد

 

21 – کدامیک از گزینه های زیر در مورد روش های بازگشتی و تکرار درست نیست  ؟

                الف) تکرار از ساختار تکرار شونده  و بازگشتی از ساختار انتخاب استفاده می کند .

                ب) هم تکرار وهم بازگشتی متوانند به صورت محدود ادامه داشته باشند .

                ج) در روش تکرار خطا یابی و فهم آن مشکل است .

                د) فراخوانی های متعدد یک روال در روش بازگشتی حافظه زیادی استفاده می کند .

22-کدامیک از روال های زیر درست است ؟

23-برای ایجاد ارتباط بین یک فرم  SDI با فرم  MDI خاصیت  MDIchild روی چه مقداری تنظیم می شود ؟

                الف)  true                  ب)  false                  ج)  manual               د)  automatic

24-  برای ارتباط یک Textbox با یک فیلد بانک اطلاعاتی ................

                الف ) در خاصیت DatabaseName کنترل Textboxنام بانک را معین میکنیم.

                ب) در خاصیت DataSourceکنترل Textbox نام بانک را معین میکنیم.

                ج) در خاصیت DataField کنترل Textbox نام فیلد را معین میکنیم

                د) در خاصیت RecordSource کنترل Textbox نام بانک را تعیین میکنیم

25- در الگوریتم مرتب سازی حبابی ابتدا عدد اول با عدد دوم مقایسه می شود اگر عدد  اول بزرگتر بود جای  دو عدد را  عوض می کنیم همین  عمل را برای اعداد دوم- سوم و سپس سوم- چهارم و ....... انجام می دهیم هر یک بار مرور عددها را یک  pass می گویند در اجرای این الگوریتم حداکثر تعداد  pass ها برای  n عدد کدام است ؟

                الف )  n    ب)  n-1     ج)  n-2    د)  n-3  

26-در مورد کلمة کلیدی  redim که برای تعریف آرایه های دینامیکی ( پویا ) به کار می رود کدام عبارت نادرست است ؟

                الف) استفاده از  redim خارج از یک روال خطای منطقی است .

                ب) زمانی که  redim اجرا می شود تمام مقادیر قبلی آرایه از دست می رود .

                ج) استفاده از  redim بدون  preserve  به فرض اینکه آرایه هنوز هم مقادیر قبلی خود را دارا باشد خطای منطقی است .

                د) سایز آرایة دینامیکی را می توان در هر زمان با استفاده از  redim تغییر داد .

28- در مورد کنترلهای  image  و  picture کدامیک نادرست است؟

                الف) کنترل  image  از خاصیت  stretch  پشتیبانی می کند در صورتی که  picture این خاصیت را ندارد .

                ب) کنترل  image  معمولا تصویر را نسبت به کنترل  picture  سریع تر رسم می کند .

                ج) کنترل  picture  دارای خاصیت  autosize  می باشد

                د) کنترل  image   دارای خاصیت  autosize  می باشد

29- کدام عبارت در مورد ActiveX درست است ؟

                الف ) ActiveX DLL  ها اجرای سریعتری نسبت به ActiveX EXE های معادل خود دارند

                ب) به صفحه خصوصیات یک کنترل ActiveX می توان فقط در زمان اجرا دسترسی پیدا کرد .

                ج)  COM  خلاصه شدة عبارت computer object model  است .

                د) تنظیم خصوصیات برای یک کنترل ActiveX را می توان بر روی دیسک ذخیره کرد .

30- کنترل های  slider – up down – timer  به ترتیب :

                الف ) ذاتی ( استاندارد ) –ActiveX – ذاتی                  ب ) ActiveX -  ذاتی -  ذاتی

                ج) ذاتی - ActiveX – ActiveX     د) ذاتی -  ذاتی - ActiveX

31- در مورد کامپایل برنامه های ویژوال بیسیک کدام جمله نادرست است ؟

                الف )در زمان اجرا دستورات  p-code  توسط موتور  msvbm60.dll تفسیر می شوند .

                ب) قبل از آنکه عبارت  p-code  بتواند اجرا شود بایستی به کد ماشین یا  native code  ترجمه شود .

                ج)برنامه ای که به صورتp-code  تبدیل شده باشد اندازه اش از برنامه ای که به صورتnative code  باشد کوچکتر است 

                د) کامپایل کردن به صورت  native code  باعث کاهش سرعت اجرای محاسبات می شود

33- عبارتهای   Err.raise number:=6  و  Err.raise number:=11  به ترتیب خطا های زیر را ایجاد میکند.

                الف) زمان اجرا  -  سرریز شدن   ب) سرریز شدن – زمان اجرا 

                ج) تقسیم بر صفر - سرریز شدن               د) سرریز شدن - تقسیم بر صفر

34- کدام گزینه صحیح است؟

                الف) آرایه های دینامیکی در برنامه طولشان تغییر نمیکند

                ب)‌فراخوانی پارامتر x  به صورت call sub1( (x))  فراخوانی مقداری است.

                ج) فراخوانی پارامتر x  به صورت call sub1( (x))  فراخوانی با مراجعه یا متغیر است.

                د) متغیرهایی که با Static معرفی میشوند .سراسری یا عمومی می باشند.

35 – برای مشاهده لیستی از تمام روال ها یا توابع فرا خوانده شده تا خط اجرا ،  از پنجرة ................. استفاده می شود.

                الف)  watch              ب)   show                ج)  call stack            د)  locals 

36- اگرفقط سه شی آرایه ای برروی فرم به نام X داشته باشیم کدام گزینه صحیح است؟

                الف) X(1).Caption="Array"      ب) X(3).Caption="Array" 

                ج ) X.Caption="Array"            د) X.Caption(1)="Arrar"

37- کدامیک اصلاح   شدة عبارت  open as random #1 len-75  می باشد ؟

                الف)             open " filename " as random#  len =75    

                ب)      open " filename "  for  random#  len =75    

                ج)     open " filename "  for  random  as #1  len =75 

                د)   open  #1  for  random access len 75  

38- کدام یک از کنترل های زیر داده های درخواست شده از پایگاه داده را در قالب یک جدول به نمایش می گذارد ؟

                الف)  data grid          ب)  data list            ج)  combo box          د)  data combo 

39- به کمک کدام کلمة کلیدی در SQL می توان رکوردهای مشخصی از جدول را استخراج کرد ؟

                الف )  order by          ب)  where                ج)  from                  د)  inner join 

40- کنترل شبکه ای ( اینترنتی )  winsock  ویژوال بیسیک از کدام نوع پروتکل پشتیبانی می کند ؟

                الف )     UDP-TCP      ب)  TCP-FTP           ج)  FTP-UDP            د)  TCP-HTTP

 
1-       کدام گزینه دستورالعمل منطقی نمی باشد؟

                1)‌مرتب کن               2) جمله ای درست بساز           3) جمع کن                4)‌مقایسه کن

2-       کدام مورد مربوط به سیستم نیست؟

                1) دارای هدف و منظور است     2)‌دارای ورودی و خروجی است

                3) انسان جزؤ اصلی هر سیستم است     4) سیستم دارای خود تنظیمی می باشد.

3-       کدام مورد از اجزای اصلی یک سیستم اطلاعاتی است.

                1) برنامه کاربردی      2) صفحه کلید           3) صفحه نمایش       4)‌سخت افزار

4-       محدوده آدرس اینترنت برای سایتهای آموزشی و تحقیقاتی ... ... ... می باشد.

                1) gov      2) edu      3) com     4) org

5-       HTML  .............. .

                1) پروتکل انتقال فایلهاست                        2) پروتکل برنامه نویسی اینترنت است

6-       3) زبان برنامه نویسی بکاررفته در صفحات وب است    4) موتور جستجو است

7-       یاهو یک  ........... است.

                1) مرورگر  2گروه خبری              3) موتورجستجو        4) اندیس

8-       واحد ............. وظیفه نظارت و کنترل عملکرد سیستم را برعهده دارد.

1) کنترل   2)ALU      3)‌CPU      4)‌محاسبه و منطق

9-       کدام گزینه از انواع تراشه حافظه های زیر در رایانه های شخصی استفاده نمی شود.

                1) CMOS  2)‌ROM     3) Flopy disk            4) RAM

10-    واحد اندازه گیری سرعت پردازنده کدام است؟

                1) مگا بایت               2) مگا هرتز               3) مگا بیت                4) هرتز

11-    در شبکه ها ، به رایانه  سرویس گیرنده که درخواست استفاده از منابع موجود را دارد  ………… می گویند

1) گره       2) مشتری یا   Client                3) خادم یا Server      4)سیستم عامل شبکه

12-    کدام مورد در صفحه  آغازین یک سایت وب وجود ندارد؟

                1) امکان اتصال به صفحات دیگر  2) لیست افرادی که از سایت دیدن نموده اند

13-      3) اطلاعات مرتبط با موضوع سایت             4) اطلاعاتی در مورد سایت

14-    یک گروه هشت تایی از بیتها , .............. نامیده می شود.

                1)کلمه     2) کد        3) کاراکتر  4) بایت

15-    روش آدرس دهی اینترنت با نام ... ... ... ... ...  ...  می باشد.

                1) مرورگر وب            2) DNS     3) URL     4) اندیس

16-    ... ... ... ... ... مجموعه قوانین ،توضیحات و راهنمای هایی می باشدتا انسان بتواند از اجزای دیگر استفاده کند.

                1)رویه       2) راهنمای سیستم 3) مستندسازی سیستم          4) اطلاعات

17-    تبدیل سیگنال آنالوگ به سیگنال دیجیتال و برعکس توسط ............. انجام میشود.

                1)Scanner                2) مودم    3) سیستم عامل      4) پروتکل

18-    پست صوتی پیامهای صوتی را در حافظه جانبی .............. ذخیره میکند.

                1)رایانه فرستنده       2) رایانه گیرنده          3) رایانه سرویس دهنده            4) رایانه سرویس گیرنده

19-   

20-    نوار Taskbar... ... .

                1) در هر پنجره ویندوز وجود دارد.                2) در پنجره My Computer ظاهر می شود.

                3) در پنجره Desktop قرار دارد    4) مختص پنجره برنامه های کاربردی می باشد.

21-     کدام مورد در نوار عنوان هر پنجره وجود ندارد ؟

                1) منوی File             2) نام پنجره              3) آیکن پنجره            4) دکمه های حداقل و حداکثر سازی

22-     برای مرتب کردن پنجره های بر روی ... ... ... راست کلیک می کنیم.

                1) Task Manager     2)Task bar               3) Cascade windows               4) Desktop

23-     در مرتب کردن درایو ها و پوشه کدام گزینه صحیح نیست؟

                1) با انتخاب By type برای پوشه ها،  ابتدا پوشه های بدون پسوند مرتب می شوند.

                2) با انتخاب By type برای درایوها ، ابتدا درایوهای دیسک سخت بعد CD-ROM و در نهایت فلاپی مرتب می شوند.

                3) با انتخاب By size برای پوشه ها ، ابتدا پوشه ها سپس فایلها مرتب می شوند.

                4) با انتخاب By date ابتدا فایلها و سپس پوشه ها براساس تاریخ ایجاد مرتب می شوند.

24-    برای مشاهده سایتهای بازدید شده در روزهای قبل از کدام مورد بکار می رود؟

                1)Favorites              2)Refresh                3) History                4) Internet Optoins

ب) جاهای خالی با کلمه مناسب پر کنید. ( هر مورد 75/0)

25-    واحد محاسبه و منطق ، عملیات ریاضی و ............. را انجام میدهد.

26-    ............ وسیله ای است  که تصویر روی کاغذ را به سیگنالهای الکتریکی قابل ذخیره در رایانه  تبدیل میکند.

27-    تولید با استفاده از رایانه ........... نامیده می شود

اطلاعات خام ورودی ‎‎‎, پیش از پردازش ......... نامیده می شود.

به پرسشهای زیر در پشت صفحه دوم پاسخ دهید.

28-    ورودی غیر مستقیم را توضیح داده و دو ورودی غیر مستقیم نام ببرید (1)

29-    انواع حافظه اصلی را نام برده و یکی به اختیار توضیح دهید (2)

30-    پنج فناوری استفاده شده در کانال های ارتباطی را نام ببرید. (1)

31-    چهار مورد از تخریبهایی که ویروس های رایانه ای ایجاد می کنند را بنویسید. ( 1)

32-     نحوه تعیین صفحه آغازین برای مرورگر وب IE را بنویسید. ( 1 )

 

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->سیر تکامل وسایل پردازش داده از ..............آغاز می‌شود و به ..............امروز می‌رسد.

الف) چرتکه – کامپیوتر                              ج) کامپیوتر – چرتکه

ب) چرتکه – انسان                                 د) انسان – صنعت

<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->منظور از PC و PDA چیست؟

الف) رایانه‌های شخصی – رایانه‌های رومیزی   ج) رایانه‌‌های رومیزی – نوت بوک

ب) رایانه‌های شخصی – رایانه‌‌های جیبی      د) نوت بوک- رایانه‌های جیبی

<!--[if !supportLists]-->3.       <!--[endif]-->رایانه اساساً یک وسیله ...............و ................پردازش داده است.

الف) بسیار دقیق – بسیار ارزان                   ج) کند – با خطای زیاد

ب) سریع – با خطای زیاد                          د) سریع - دقیق

<!--[if !supportLists]-->4.       <!--[endif]-->علت گسترش رایانه‌های رومیزی:

الف) حجم کمی اشغال می‌کنند.                ج) معماری باز دارند.

ب) گران هستند.                                    د) وزن بسیار کمی دارند.

<!--[if !supportLists]-->5.       <!--[endif]-->انواع کامپیوترهای قابل حمل را بنویسید.

 

<!--[if !supportLists]-->6.       <!--[endif]-->امروزه ..............یک وسیله پردازش داده است.

 

<!--[if !supportLists]-->7.       <!--[endif]-->از عبارات زیر کدام درست و کدام نادرست است؟

الف) امروزه از ریز کنترل‌ کننده‌ها در ساخت لوازم خانگی استفاده می‌شود.

ب) ماشین پاسکال یک ماشین پردازش داده بود که نیازی به ورود دستورالعمل نداشت.

<!--[if !supportLists]-->8.       <!--[endif]-->انواع ریز کامپیوترها را بنویسید.

<!--[if !supportLists]-->9.       <!--[endif]-->اطلاعات را تعریف کنید.

<!--[if !supportLists]-->10.   <!--[endif]-->تفاوت داده و اطلاعات را بنویسید.

<!--[if !supportLists]-->11.   <!--[endif]-->ریز کامییوترها و ابرکامپیوترها برای استفاده در چه مراکزی مناسب‌اند؟

<!--[if !supportLists]-->12.   <!--[endif]-->قسمت‌های مختلف سیستم پردازش داده را نام ببرید؟

<!--[if !supportLists]-->13.   <!--[endif]-->نسل‌ها‌ی کامپیوتر را با ذکر تقسیم‌بندی براساس قطعات الکترونیک نام ببرید.