X
تبلیغات
رایتل

مهارت سوم : واژه پردازها


1-3- شروع کار
1-1-3- قدمهای اولیه کار با واژه پرداز
1-1-1-3- بازکردن یک واژه پرداز
2-1-1-3- باز کردن یک سند موجود، انجام بعضی تغییرات و ذخیره کردن آن
3-1-1-3- باز کردن چند سند
4-1-1-3- ایجاد یک سند جدید و ذخیره کردن آن.
5-1-1-3- ذخیره کردن یک سند موجود در دیسک سخت یا روی یک دیسکت
6-1-1-3- بستن یک سند
7-1-1-3- استفاده از توابع کمک (help)
8-1-1-3- بستن نرم‌افزار واژه پرداز

2-1-3- تنظیمات پایه
1-2-1-3- تغییر نحوه رویت واژه‌پرداز
2-2-1-3- استفاده از ابزار بزرگ و کوچک‌نمایی
3-2-1-3- اصلاح علامتهای نمایشی متناظر دستورات (جعبه‌ ابزار یا toolbar)

3-1-3- تبادل سند
1-3-1-3- ذخیره کردن یک سند موجود به شکلهای مختلف مانند فایل متن (txt ) ، فایل متن ویژه (rtf) ، الگوی سند، انواع فرمتهای قابل استفاده در نرم‌افزارها و نسخه‌های مختلف آن و غیره.
2-3-1-3- ذخیره کردن یک سند به فرمت مناسب برای استفاده در سایتهای وب

 
2-3- اعمال پایه
1-2-3- قراردادن داده‌ها
1-1-2-3- وارد کردن یک حرف، کلمه، عبارت یا حجم کوچکی از متن
2-1-2-3 – استفاده از دستور برگشت
3-1-2-3- وارد کردن یک پاراگراف جدید
4-1-2-3- وارد کردن کاراکترهای ویژه (سیمبول)
5-1-2-3- قراردادن یک دستور انتهای صفحه در سند.

2-2-3- انتخاب داده‌ها
1-2-2-3- انتخاب حرف، کلمه، عبارت، پاراگراف یا کل سند.

3-2-3- کپی، انتقال و حذف
1-3-2-3- استفاده از ابزار کپی و چسباندن برای تکرار کردن یک متن مشابه در سند، استفاده از ابزار بریدن و چسباندن برای انتقال یک متن در سند.
2-3-2-3- کپی و انتقال متن بین سندهای فعال
3-3-2-3- حذف متن

4-2-3-  جستجو وجایگزینی
1-4-2-3- استفاده از دستور جستجو برای یک کلمه یا عبارت در سند
2-4-2-3- استفاده از دستور جایگزینی برای یک کلمه یا عبارت در سند

3-3- شکل دادن
1-3-3- شکل دادن به متن
1-1-3-3- تغییر دادن اندازه و نوع فونت
2-1-3-3- ایتالیک کردن، برجسته کردن و زیرخط دار کردن
3-1-3-3- تغییر دادن رنگ متن
4-1-3-3- استفاده از ابزارهای چیدمانی متن (وسط‌چین، راست‌چین، چپ‌چین و تمام‌چین)
5-1-3-3- استفاده از پیوند در مکان مناسب
6-1-3-3- دندانه دندانه کردن متن
7-1-3-3- تغییر فاصله بین خطوط
8-1-3-3- کپی کردن فرمت یک بخش انتخاب‌شده از متن

2-3-3- شکل دادنهای معمول
1-2-3-3- استفاده از مجموعه‌های مختلف چند فاصله (tab): چپ، راست، مرکزو اعشاری
2-2-3-3- اضافه کردن کادر به سند
3-2-3-3- استفاده از فهرستهای اعداد و علامتها

3-3-3- الگوها
1-3-3-3- انتخاب یک الگوی مناسب سند برای استفاده در یک کاربرد مشخص
2-3-3-3- کارکردن با یک الگو برای انجام یک کار مشخص

4-3- به اتمام رساندن یک سند
1-4-3- شیوه‌ها و صفحه‌آرایی
1-1-4-3- بکاربردن یک شیوه موجود برای یک سند.
2-1-4-3- قراردادن شماره صفحه در سند

2-4-3- سرصفحه و پا صفحه
1-2-4-3- اضافه کردن سرصفحه و پا صفحه در سند
2-2-4-3- قراردادن زمان، نویسنده، شماره صفحه و غیره در سر صفحه و پا صفحه
3-2-4-3- بکاربردن گزینه‌های پایه شکل دادن به متن در سرصفحه و پا صفحه
4-2-4-3- بکار بردن گزینه های فورمت متن اولیه در سر صفحه و پاصفحه

3-4-3- اصلاح املایی و دستوری سند
1-3-4-3- استفاده از ابزار بررسی‌کننده املایی و انجام اصلاحات موردنیاز در سند
2-3-4-3- استفاده از ابزار بررسی‌کننده دستوری و انجام اصلاحات موردنیاز در سند

4-4-3- برپا کردن سند
1-4-4-3 – اصلاح setting سند شامل اصلاح جهت و اندازه صفحه و موارد مشابه
2-4-4-3- اصلاح حاشیه‌های سند

5-3- چاپ کردن
1-5-3- آماده‌سازی برای چاپ
1-1-5-3- پیش نمایش سند
2-1-5-3- استفاده از گزینه‌های اصلی چاپ
3-1-5-3- چاپ کردن یک سند در یک چاپگر نصب‌شده

6-3- ویژگیهای پیشرفته
1-6-3- جدول
1-1-6-3- ایجاد یک جدول استاندارد
2-1-6-3- تغییر مشخصات یک خانه جدول: شکل دادن، اندازه، رنگ خانه و غیره
3-1-6-3- قراردادن و حذف کردن سطر و ستون
4-1-6-3- اضافه کردن کادر به جدول
5-1-6-3- استفاده از ابزار شکل‌دهی اتوماتیک در جدول

2-6-3- تصویر
1-2-6-3- اضافه کردن یک تصویر یا فایل گرافیکی به یک سند
2-2-6-3- اضافه کردن شکلهای استاندارد به یک سند. تغییر رنگ خطها و رنگ داخل این شکلها.
3-2-6-3- انتقال تصویر و یا یک شیء رسم‌شده به یک سند.
4-2-6-3- تغییر اندازه یک تصویر و یا شیء گرافیکی

3-6-3- وارد کردن اشیاء
1-3-6-3- وارد کردن یک صفحه گسترده به یک سند
2-3-6-3- وارد کردن یک فایل تصویر، نمودار و یا شیء گرافیکی به یک سند.

4-6-3- ترکیب پستی
1-4-6-3- ایجاد یک فهرست پستی یا سایر فایلهای داده‌ای برای استفاده در یک ترکیب پستی
2-4-6-3- ترکیب یک فهرست پستی با یک سند نامه یابرچسب